Gizlilik Politikamız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE

 AYDINLATMA METNİ

Multitek elektronik San. Ve Tic. A.Ş. olarak KVKK kapsamında kişisel verilerin korunması hususunda gerekli tüm işlemler titizlikle ifa edilmektedir. Bu görev kapsamında, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan, ziyaretçimiz, şirket bünyesinde çalışan kişiler ile kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)’na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda ve KVKK m. 10 aydınlatma yükümlülüğümüz uyarınca:

1- VERİ SORUMLUSU :

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Multitek elektronik San. Ve Tic. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA AMACI VE HUKUKİ SEBEP :

Kişisel verilerin toplanma amacı: Türk Ticaret Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu ve ticari satımlara ilişkin mevzuat kapsamında, iş başvurularınız, siparişleriniz, satın alma, ödeme ve teslim aşamalarının sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, iş başvurusu sahibi, kullanıcı ya da site ziyaretçisinin bilgilerinin doğru ve tam olarak tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak sözleşmeler de dahil olmak üzere tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili idare ve kurumlar ile diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen diğer ürün ve hizmetleri sunabilmek ve ticari ilişkimizin ilgili mevzuat uyarınca gereğini yerine getirmektir.

 

Firmamız kişisel verileri KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan sipariş formları ile,
 • Çalışanlar için özlük dosyası oluşturulması suretiyle,
 • Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multimedya mesajları, bilgi formları da dahil ve sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,
 • Tedarikçi ve iş ortakları tarafından tarafımıza kişisel verilerinin sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi ile,
 • Şirket binalarına yerleştirdiğimiz şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla kameralar aracılığıyla ziyaretçi, iş ortağı, çalışan, işverenin fiziksel veya elektronik görüntüsü alınmak suretiyle.

3- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER :

Kimlik Bilgileri : Ad, soyad, TC kimlik no, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, uyruğu, nüfus cüzdanı/ehliyet sureti

İletişim Bilgisi : E-posta adresi, telefon numarası ve adresi

Özel Nitelikli Kişisel Bilgi : Nüfus cüzdanı/ehliyet fotokopisinde yer alan kan grubu, adli sicil kaydı, sağlık raporu

Finansal Bilgi : Banka hesap bilgileri

Görsel ve İşitsel Veri : Gerçek kişiye ait fotoğraf, güvenlik kamera kayıtları

4- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURUMLAR :

Kişisel verileriniz firma faaliyeti kapsamında, firmamızın hizmet aldığı muhasebeciler ve denetçilerle, teknoloji hizmeti veren üçüncü şahıslarla, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla, firmamızın ticari ve sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, paylaşılabilir.

5- KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ :

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde talebinizi yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz. Başvurunuzu iletmek isterseniz şirket adresine posta yolu ile başvurabilir ya da 444 16 23 numaralı telefonumuzu arayabilir, ya da talebinizi info@multitek.com.tr adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.

Bülten

Güncel haberlerimizden haberdar olmak için bültenimize kayıt olun.

Hızlı Teklif Formu